Kurum Adı         : OSMANİYE DEFTERDARLIĞI

             

 

Güçlü Alanlar :

 

(Osmaniye düşünüldüğünde, neleri iyi yapıyoruz; avantajlarımız nelerdir;  hangi kaynaklara sahibiz, farklılıklarımız nelerdir, dışarıdan güçlü görünen yönlerimiz nelerdir? Kısacası Osmaniye İli’nin diğer illere göre güçlü yanları nelerdir?)

 

1.      Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması,

2.      Ekonomik hareketliliğin yüksek olması,

3.      İstihdamda OSB’nin payının artması,

4.      Bulunduğu bölgede stratejik bir konuma sahip olması,

5.      Doğal hammadde kaynaklarına ve yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeline sahip olması,

6.      Sanayi sektörüne girdi sağlayacak tarım potansiyelinin yüksek olması,

7.      Yatırım ortamının artarak iyileşmesi,

8.      Tarıma dayalı sanayileşmeyi destekleyecek iklim ve ulaşım ortamının olması,

9.      5084 Sayılı Yasa kapsamında olması.

10.  Adana ve Hatay Havaalanlarına yakın olması,

11.  Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi arasında geçiş noktası olması

12.  Açıkhava müzesi, Antik kentler, Kaleleri ve mağaralarıyla turizme açık olması,

13.  Ceyhan – Samsun arasında yapılmaya başlanan duble yola yakın olması,

14.  Güneş enerjisinden yaygın biçimde yararlanılması,

15.  Türkiye’nin en büyük rüzgâr enerjisi tribününe sahip olması, Her biri 85 m. Kule gövdesine ve 100 m. kanat çapına sahip 54 tribün tamamlandığında rüzgârdan elektrik üreten en büyük santral olacak,

16.  Çayır – Mera alanları çok olduğundan hayvancılığa elverişli olması,

17.  Sulu tarıma uygun arazi,

18.  Yerfıstığı üretimi, zeytincilik,

19.  Yer altı zenginlikleri,

20.  Kış mevsiminin hafif geçmesi, kar ve buz olmaması, yolların kapanmaması,

21.  Ulaşım,

22.  Tarımsal açıdan ürün çeşitliliği,

23.  Verimli toprak,

24.  Mermer, kum, taş ocakları gibi yer üstü zenginlikleri,

25.  Şehirlerarası ulaşımda geçiş yeri olması,

26.  Hatay ve Kilis’teki sınır kapılarına ve İskenderun Limanına yakınlığı,

27.  Büyük İllere komşu olması,

28.  Tarihi eserler,

29.  Otoban ve demiryolu bulunması,

30.  Orman ürünleri açısından zengin olması,

31.  Su kaynaklarının bolluğu, (Ceyhan Nehri, Hamus Çayı, Karaçay, Çona, Kesiksuyu, Karasu ve Sabun çayları.)

32.  Yaylaların çok olması,

33.  Orman alanları çok, orman ürünleri kaliteli,

34.  Haruniye kaplıcası, Berke ve Aslantaş barajlarına sahip olması,

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurum Adı : OSMANİYE DEFTERDARLIĞI

 

Zayıf Alanlar :

 

(Osmaniye düşünüldüğünde, neleri iyi yapamıyoruz; neleri düzeltmemiz gerekiyor; nelerin geliştirilmeye ihtiyacı var; Başkaları hangi konularda bizden daha iyiler; dışarıdan zayıf görünen yönlerimiz nelerdir?)

 

1.  Önemli bölgesel farklılıklar,

2.   Kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranının düşük olması,

3.      Kayıt dışı istihdamın yüksek olması,

   4.   Kayıt dışı gelirin yüksek olması,

   5.   Vergi ödeme bilincinin oluşmaması,

6.      İş gücünün eğitim seviyesinin düşük olması,

7.      İstihdam ve eğitim arasındaki bağlantının zayıf olması,

8.      Yaşam boyu öğrenme kültürünün olmaması,

9.      Şehircilik kültürünün oluşmaması,

10.  Kanun ve kurallara uyumsuzluk,

11.  İlçe kültüründen kurtulamama,

12.  Kurumlar arası koordinasyon eksikliği,

13.  Hızlı nüfus artışı, iç göç ve plansız çarpık kentleşme,

14.  Yetersiz sermaye birikimi,

15.  Yatırım ortamında belirsizlik,

16.  Haksız rekabet ve kayıt dışılığın yaygın olması,

17.  Uzun ve orta vadeli politika ve strateji yokluğu,

18.  Kamunun bütün olarak yatırımı desteklemiyor olması,

19.  Denetim yetersizliği,

20.  Yeni il olması nedeniyle il olma kültürünün oluşmaması,

21.  Siyaset kurumunun asli işlerinin dışında işlerle uğraşması,

22.  Sanayileşme yeterli düzeyde olmadığından işsizlik oranının yüksek olması.

23. İstihdam alanlarında yerli nüfustan çok il dışından gelenlerin işe girmesi,

24. Halkın düzene kanaatkâr olması, yeniliğe açık olmaması,

   25.Yoğun göç alması,

   26. Sosyal ve kültürel alanların az olması,

27.  Halkın kent bilinci eksikliği,

28.  Hava alanı olmaması,

29.  Çöp işleme tesisi olmaması,

30.  İşsizliğin yüksek seviyede olması,

31.  Yeterli sayıda otel bulunmaması,

32.  Göçle gelen vasıfsız ve eğitimsiz nüfusun, suç oranının özellikle hırsızlık suçunun artmasına yol açması,

33.  Verimli toprak üzerine ve ovalık kesime yapılaşma, 

34.  Organik tarımın teşvik edilmemesi,

35.  Şehir trafiğinin düzenli olmaması, 

36.  Turizm alanlarının yeterince tanıtılmaması,     

37.  Osmaniyeli yatırımcıların dışarıya yatırım yapması,

38.  Amanos dağına kış turizmi tesisi açılmaması,

 

 

 

 

 

 

Kurum Adı : OSMANİYE DEFTERDARLIĞI

 

Fırsatlar    :

 

            (Osmaniye düşünüldüğünde, mevcut fırsatlar nelerdir; çevremizdeki mevcut gelişmeler nelerdir; ekonomik, teknolojik, politik, sosyo-kültürel, çevresel, hukuki vb. açılardan Osmaniye’nin fırsatları neler olabilir?)

 

1.      Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması,

2.      Tarım kesimindeki gizli işsizlik ordusu,

3.      İşsizliğin fazla olması,

4.      Kaçak yapılaşma, çarpık kentleşme ve dağınık yerleşim, merkezle il görünümünde olmaması,

5.      Tarım arazilerinin verimli ve ürünlerin çeşitli olması,

6.      Gelişmeye uygun bir coğrafyada olması,

7.      Deniz taşımacılığı için sahil kentlerine yakın olması,

8.      Yeraltı ve yerüstü kaynakları yönünden zengin olması,

9.      Ülkemizin her yönüne ulaşımın kesintisiz olması,

10.  5084 Sayılı Kanunla teşvik kapsamına alınan iller arasında olması,

                  11. Deniz, kara, hava ve demiryolu ulamına yakın olması,

12.  Kalkınmada öncelikli yöre olması,  

13.  Organize sanayi bölgesinin kurulmuş olması,  

14.  El sanatları, kilimcilik ve halıcılık geliştirebilir ve pazarlanabilir,      

                  15. Dereler ve çaylar üzerinde hidroelektrik santrali kurulabilir,  

16.  Çardak, Hemite, Kalecik, Toprakkale, Kastabala, Harun Reşit ile Savran kaleleri, Aslantaş Açık Hava Müzesi’ne turist çekilebilir,

                  17. BOTAŞ - Yumurtalık - Ceyhan enerji bölgesine yakın olması,

  18. Orman ürünlerini işleyecek sanayi kurulabilir,

19.  Haruniye Sabun suyuna rafting sahası açılabilir,

20.  Zorkun yaylasına teleferik ve konaklama tesisi kurulabilir, kış turizmine açılabilir,

                  21. Baraj bölgelerinde spor tesisi kurulabilir,

 

 

 

 

Tehditler             :

 

(Osmaniye düşünüldüğünde, mevcut engeller nelerdir; potansiyel engeller neler olabilir; rakip bölgelerde Osmaniye’yi zorlayıcı gelişmeler var mı; bütçe, kaynak problemleri var mı; ekonomik, teknolojik, politik, sosyo-kültürel, çevresel, hukuki vb. açılardan tehdit edici gelişmeler var mı?)

 

1.      İç göç,

2.      Tarım sektöründe çözülme,

3.      Gelir dağılımındaki dengesizlik,

4.      Sermaye göçü,

5.      Verimli tarım alanlarının sanayiye açılması,

6.      Yoğun çevre kirliliği,

7.      Sanayide gelişen illere komşu olması,

8.      Şehir içi trafik ve park sorunu,

9.      Deprem ve sel gibi doğal afetlere elverişli zemine sahip olması,

 

 

10.  Nüfusun kozmopolit bir yapıda olması, 

11.  İşsizliğin yüksek olması,

12.  Yoğun göçün güvenlik sorununu getirmesi, 

13.  Şehir merkezi ile varoşlar arasında yaşam farkı kalitesi huzursuzluk doğurabilir,

14.  Amanos Dağlarında zaman zaman terör eylemi yapılması,

15.  Hırsızlık oranının yüksek olması,

16.  Pasif halde bulunan volkanlar,

17.  Kış aylarındaki hava kirliliği,

18.  Verimli tarım arazilerinin sanayiye ve yapılaşmaya açılması,

19.  Sosyal tesislerin azlığı nedeniyle halkın sosyal ihtiyaçlarının karşılanamaması,

20.  Plansız yerleşme, yetersiz alt yapı,

21.   Kaçak yapılaşma,

22.  Orman ve anız yangınları,

23.  Fizibilitesiz yatırımlar.